Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Algemene Voorwaarden: de hiernavolgende voorwaarden van PixelX B.V.

1.2 Intellectueel Eigendom: auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten),  broncodes, naburige rechten, databankrechten, trade secrets, knowhow, octrooirechten  (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, rechten  inzake topografieën van halfgeleider producten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste  zin van het woord en alle andere intellectuele eigendomsrechten en daarmee  samenhangende rechten. 

1.3 Opdrachtnemer: PixelX B.V. gevestigd aan de Goudsesingel 156 (3011 KD) te Rotterdam,  ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66040175 en/of één van de aan  hen gelieerde rechtspersonen. 

1.4 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de  opdracht heeft gegeven. 

1.5 Opdracht: de opdracht zoals schriftelijk uiteengezet is in de overeenkomst tussen partijen.

1.6 Overeenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op de levering of  beschikbaarstelling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van goederen en/of het  verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook.

1.7 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden,  zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen  Overeenkomst. 

2.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders  vermeldt. 

2.3 De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Opdrachtnemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de Opdrachtgever zich verenigt met  toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet  van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden. 

2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden  aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas  tot stand, indien de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze  afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

Artikel 3 Prijs en betaling 

3.1 De koopprijs omvat de prijs voor de diensten en/of goederen en alle gehanteerde prijzen  zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of  worden opgelegd. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die  Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in  aanmerking.

3.2 Alle door opdrachtnemer kenbaar gemaakt prijzen zijn steeds in euro’s en Opdrachtgever  dient alle betalingen in euro’s te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht 30% van de  opdrachtsom na akkoord offerte te voldoen en de resterende koopprijs (inclusief  eventueel extra gemaakte kosten door Opdrachtnemer) binnen dertig (30) dagen na  aflevering te voldoen. Beide betalingen dienen contant te geschieden op het door  Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering  te brengen. In het geval de betaling geschiedt in termijnen, zal de Opdrachtgever een  betalingsschema van Opdrachtnemer ontvangen. Voor elke vervolgbetaling zal de  Opdrachtgever een aparte factuur ontvangen, te betalen binnen een termijn van dertig (30) dagen, tenzij beide Partijen tot een andere schriftelijke overeenkomst zijn gekomen.

3.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin  gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de  Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als  ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door  de Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit  transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. 

3.5 Indien de Opdrachtnemer bij wanprestatie van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke  maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.  Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding  van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten  bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775. 

3.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de  Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk  opeisbaar. 

Artikel 4 Informatieverstrekking door de Opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Opdracht relevant is  beschikbaar voor de Opdrachtnemer. 

4.2 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig  te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en  de op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de  Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van  derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die  voortvloeit uit het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde. 4.5 Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de  betreffende bescheiden. 

4.6 Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde  gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor  vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor  rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van  Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever  bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer, Opdrachtgever op de  hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden al  datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering  door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten)  aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

5.2 Opdrachtnemer garandeert in geen geval resultaten, rendementen en rentabiliteit. 5.3 De Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel  waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de  Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen is  overeengekomen. 

5.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na  afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij  gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.  

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend  uit de toepassingen en/of het gebruik van het resultaat van de Opdracht. 5.6 Opdrachtgever kan een opnamedag uiterlijk 72 uur van tevoren kosteloos annuleren.  Binnen deze termijn gelden er annuleringskosten die kunnen oplopen tot 100% van het  budget. Gemaakte kosten in de pre-productie zullen bij annulering altijd 100% worden  doorbelast. 

5.7 Bij projecten van een substantiële omvang zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de  hoogte stellen van de capaciteit die wordt ingepland op het project. Opdrachtgever  ontvangt hier een los bericht van. Na akkoord op de productieplanning zal deze capaciteit  worden ingepland en kan bij annulering tot 100% van de geboekte capaciteit worden  gefactureerd. 

Artikel 6 Inschakelen van derden 

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. De  keuze van de door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in  redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met  inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor  tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

6.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht  van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Opdrachtnemer ervan uit en bevestigt zij  zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid  inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te  aanvaarden. 

Artikel 7 Wijzigingen 

7.1 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen  slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen Opdrachtgever en  Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

7.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit  voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden  overeengekomen. 

7.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil  tussen Partijen aanwezig, waarop Artikel 19 Geschillen van deze Algemene Voorwaarden  van toepassing is. 

Artikel 8 Tijdstip van levering 

De Opdrachtnemer zal de diensten en/of goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na  het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een  leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de Opdrachtnemer  de order heeft bevestigd. 

Artikel 9 Overmacht 

9.1 De in Artikel 8 Tijdstip van levering bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de  periode, gedurende welke de Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn  verplichtingen te voldoen. 

9.2 Van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is sprake, indien de Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze  Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog,  oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,  overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,  overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie,  alles zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer als bij derden, van wie de Opdrachtnemer 

de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals  bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige  oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Opdrachtnemer ontstaan. 

9.3 Indien door overmacht de levering van de goederen en/of diensten meer dan twee  maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever bevoegd  de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 

9.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft  de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee  maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van  de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de  Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen  onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Opdrachtnemer terug te  zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan  aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten en/of goederen door de  Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet  afleveren van de resterende goederen. 

Artikel 10 Wettelijke vereisten 

10.1 De Opdrachtnemer waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van  de diensten en/of goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle  opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten 

 

en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op  het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst. 

10.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de  goederen. 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer in het kader van de  Overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend  berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het gebruiksrecht  heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever van de door  Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, verleent Opdrachtnemer aan  Opdrachtgever schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en - behoudens  andersluidende schriftelijke overeenkomst - niet sublicentieerbaar recht tot gebruik van  de intellectuele eigendomsrechten op die goederen en/of diensten. 

11.2 Indien Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van  Intellectuele Eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en  uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht  van Intellectuele Eigendom ten aanzien van specifiek (voor Opdrachtgever ontwikkelde)  programmatuur, databestanden, apparatuur of andere zaken, over zal gaan op  opdrachtgever ontstaat een afgesplitst recht van Intellectuele Eigendom, wat betekent  dat het recht of de mogelijkheid van Opdrachtnemer niet wordt aangetast om de aan die  ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën,  ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, werken, programmeertalen,  protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden  te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin  tast deze afsplitsing van een recht van Intellectuele Eigendom het recht van  Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen  die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of  worden gedaan.  

11.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten)  vermelden of te verwijderen. Indien Opdrachtnemer op de door haar geleverde goederen en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de Intellectuele  Eigendomsrechten daarop bezit, moge deze door Opdrachtgever niet worden verwijderd  dan wel gewijzigd.  

11.4 Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet,  is het Opdrachtnemer toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter  bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden en dergelijke in  verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot  gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan dergelijke  technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.  

11.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van  onderzoek naar het bestaan van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet  daartoe beperkt octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of  portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de  mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.  

11.6 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites 

bestemd materiaal (beeldmateriaal, tests, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.),  databestanden of andere materialen, waaronder concepten en ontwerpmateriaal, met  het doel van gebruik tot bewerking, installatie of samenvoeging (bijvoorbeeld in een  website). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde  die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,  installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.  

11.7 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht dan wel de  voorafgaande offerte door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen,  illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, moodboards,  teksten, lms, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van  Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.  

11.8 Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer  jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of  gegevens. 

Artikel 12 Ontbinding 

12.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 3 Prijs en betaling wordt de Overeenkomst  ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip,  waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige  surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Opdrachtnemer, natuurlijke  persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de  schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de  beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of  bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als  boedelschuld erkent. 

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk  opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer geleden  schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 

12.3 Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de  uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 75% van de voor de  uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht. 

12.4 Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang  van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 50% van de voor  de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht. 

12.5 Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de  uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke  voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in  rekening gebracht. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid schade 

13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze  Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer de schade opzettelijk of met grove schuld heeft  veroorzaakt.  

13.2 In het geval dat de Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan  Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 

13.3 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de  uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen(en)  wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van eigen risico volgens  de desbetreffende polis. 

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twaalf (12) maanden vanaf het  moment dat de opdracht is voltooid. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in  artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek. 

13.5 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem  verstrekte data en materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is  vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden  gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.  

13.6Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade.  Onder directe schade wordt enkel verstaan:  

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene  Voorwaarden;  

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van  Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;  

c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de  directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.  

13.7 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle indirecte schade, daaronder  begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane  gegevens of materialen, schade door bedrijfstagnatie of cybercrime, is uitgesloten. 

13.8 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg  is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn leidinggevende of  ondergeschikten. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid opdrachtgever 

14.1 Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen  hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de Opdracht aan  Opdrachtnemer verschuldigd zijn. 

14.2 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijk persoon  namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé  Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijk persoon beschouwd kan  worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de  rechtspersoon is de natuurlijk persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van  de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ten name  van de rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen  beiden is gesteld. 

Artikel 15 Klachtplicht 

15.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct  schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke  omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te  reageren. 

15.2 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Opdrachtnemer gehouden kan  worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 16 Eigendomsovergang en risico 

16.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor  de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering. 

16.2 Zolang de Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel  bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de  Opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom  op de Opdrachtgever over, zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de  Opdrachtnemer heeft voldaan. 

16.3 Indien er gerede twijfel bij de Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit  van de Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer bevoegd de levering van de diensten uit te  stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer door deze vertraagde  aflevering te lijden schade. 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag  (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april  1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op deze Overeenkomst niet van toepassing. 

Artikel 18 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van  de zijde van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou  verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de  hand gewezen. 

Artikel 19 Geschillen 

19.1 Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun  Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in  samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend,  onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen  worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover  dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

19.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de Partijen zulks verklaart. 19.3 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te  zijn binnen twaalf (12) maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende  partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring  overeenkomstig de wet.