Privacy Policy

PixelX B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het  bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde  verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze  klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met  betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden  voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Juridische gegevens 

PixelX B.V.  

Goudsesingel 156, 3011 KD, Rotterdam, Nederland  

Kamer van Koophandel 66040175  

Voor wie geldt dit Privacy Statement? 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor PixelX B.V.  persoonsgegevens verwerkt.  

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

bezoekers van onze website;  

(medewerkers van) klanten van PixelX B.V.;  

ontvangers van PixelX B.V. nieuwsbrieven en andere mailings;  potentiele klanten van PixelX B.V.;  

personen die betrokken zijn bij opdracht waarbij PixelX B.V. als opdrachtnemer  optreedt;  

(medewerkers van) leveranciers;  

derden die met PixelX B.V. communiceren;  

Welke persoonsgegevens verwerkt PixelX B.V.? 

PixelX B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt,  persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen  van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere  bronnen.  

Door u aan PixelX B.V. verstrekt: 

Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling  van uw opdracht.  

Persoonsgegevens die u aan PixelX B.V. verstrekt in het kader van events of  ingeschreven nieuwsbrieven.  

Persoonsgegevens ontvangen via onze website: 

Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.  

Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht,  bijvoorbeeld uw IP adres.  

o Uw surfgedrag en interesses (voor meer informatie zie onze Cookie policy)

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen: 

Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen zoals bedrijfswebsites  en Social Media platforms, zoals LinkedIn. 

Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van  Koophandel of Kadaster. 

Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij  het verlenen van diensten via onder meer klanten en derde partijen. 

Waarom verwerkt PixelX B.V. uw persoonsgegevens? 

PixelX B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: Het leveren van de diensten door medewerkers voor onze klanten. Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals  

archiveringsverplichtingen.  

Het onderhouden van contact en communiceren met u. 

Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen  van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn. Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een  uitgebreidere uitleg hierover zie onze Cookie policy. 

Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening. 

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. 

De beveiliging van uw gegevens 

PixelX B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde  uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van  onrechtmatige verwerking. Personen die namens PixelX B.V. toegang hebben tot  uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende  gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. PixelX B.V. hanteert  algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en  operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,  misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van  uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u  via welkom@pixelx.nl of 010 307 4592 contact op te nemen met ons. 

Inschakelen/ delen gegevens met derden 

In bepaalde gevallen kan het voor PixelX B.V. noodzakelijk zijn derden toegang te  geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht: Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken. Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke  verplichtingen te voldoen. 

Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor  de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers,  leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij  bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt  alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf  verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. PixelX B.V. is in  dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens  verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van PixelX B.V. en dus op verzoek en  conform instructie van PixelX B.V. handelt, sluit PixelX B.V. met een dergelijke  derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven  vereisten voldoet. 

Gegevens buiten de Europese Unie 

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat PixelX B.V. uw  persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese  Unie. In dat geval ziet PixelX B.V. er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in  overeenstemming is met de Verordening. 

Grondslagen 

Bij de verwerking van persoonsgegevens door PixelX B.V. baseert PixelX B.V. zich op  verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de  uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van goederen en/of diensten) die  wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In  sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het  gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van  commerciële communicatie. 

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van  PixelX B.V., zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van  effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen  voor klanten en actieve contacten van PixelX B.V. In het laatste geval wordt te allen  tijde een opt-out geboden. 

Bewaartermijnen 

PixelX B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het  bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang PixelX  B.V. dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. 

Uw rechten 

U kunt PixelX B.V. verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen,  verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in  strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht  om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen  nieuwsbrieven of e-mailberichten. U kunt zich op elk moment kosteloos  uitschrijven via welkom@pixelx.nl. 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens. PixelX B.V. zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk  toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de  verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of  die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een  rechtsvordering. 

Klachtenregeling 

Bij PixelX B.V. hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de 

tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij  regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze  dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar  wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon. We zullen er alles aan  doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u  gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie  daarover contact op via welkom@pixelx.nl 

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de  verwerking van persoonsgegevens door PixelX B.V. in te dienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. 

Statement aan veranderingen onderhevig 

PixelX B.V. behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen  of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen  of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal PixelX B.V. dit onder  uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige  verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen PixelX B.V. en enige  bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.